شرح اجرا و ضرورت مدیریت استراتژیک
فلسفه برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه، تفکر آینده نگر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد، بخش تفکیک ناپذیر مدیریت است. در معروفترین دسته بندی، برنامه ها را به دو گروه برنامه های استراتژیک و برنامه های عملیاتی تقسیم کرده اند. از بین انواع برنامه ریزیها، برنامه ریزی استراتژیک از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و در واقع برنامه های استراتژیک راهنمای جامع و کامل عملیات سازمان بوده و می تواند منابع مختلف سازمان را در راستای رسیدن به اهداف بلند مدت آن بسیج نماید. برنامه‌ ريزي‌ استراتژيك‌، تلاشي‌ منظم‌ و سازمان‌ يافته‌ در جهت‌ اتخاذ تصميمها و مبادرت‌ به‌ اقدامات‌ بنيادي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آنها اينكه‌ يك‌ سازمان‌ چيست‌، چه‌ مي‌كند، و چرا اموري‌ را انجام ‌مي‌دهد، مشخص‌ خواهد شد .

استراتژی

ويژگي هاي برنامه ريزي استراتژيك

• برنامه ریزی استراتژیک دارای دید دراز مدت است و افق های دورتری را در سازمان مطرح می سازد.
• مسير و جهت‌ كلي‌ يك‌ سازمان‌ و حيات‌ آنرا در پرتو تغييرهاي‌ قابل‌ پيش‌بيني‌، غير قابل‌ پيش‌بيني‌ و ناشناخته‌ در محيط‌ پيرامون‌ آن‌، تعيين‌ مي‌كنند.
• توسط‌ مديريت‌ ردة‌ بالا اتخاذ شوندو يك ابزار اساسي براي اعمال مديريت است.
• ‌تخصيص‌ منابع‌ زيادي‌ از سازمان‌ منجر مي‌شوند و به نحو مؤثرتري زمان و منابع را به فرصت‌هاي تعيين شده تخصيص مي‌دهد.
• سازمان‌ را براي‌ مدت‌ زيادي‌ متعهد مي‌كنند.
• ابزاري‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ هدفها هستند.
• قبل از پيش آمدن مشكلات احتمالي از وقوع آنها خبر مي‌دهد.
• به مديران كمك مي‌كند كه تا در راستاي اهداف تعيين شده تصميمات اساسي را اتخاذ كنند.
• قالبي براي ارتباط داخلي بين كاركنان به وجود مي‌آورد.
• ترتيب‌دهي اولويتها را در قالب زماني برنامه فراهم مي‌آورد.
• مبنايي براي تعيين مسئوليت افراد ارائه داده و به موجب آن افزايش انگيزش را باعث مي‌شود.
• تفكر آينده‌نگر را تشويق مي‌كند.

ارزش مشاوره استراتژی

روش و فرایند تدوین استراتژی :

بر اساس بررسی و شناخت محیط و مدل کسب وکار ، گامهای زیر برای طراحی و تدوین استراتژی برداشته می شود :
• کنکاش مفهومی
• کنکاش محیطی
• تدوین / تصمیم گیری
• اجرا / پیاده سازی
• کنترل و بازخور

مراحل استراتژی

نکته : این فرآیند به صورت جامع و با جزییات طبفه بندی شده در هر طرح تعریف می شود و چنانچه سازمانی تا حد مشخصی از آنرا اجرا کرده باشد ، مراحل بازنگری استراتژی با رویکرد جامع و همسو با بهبود سطح تعالی سازمانی شرکت، اصلاح و انجام خواهد شد .

ارزش پیشنهادی و مهمترین اقدامات متمایز در اجرای این طرح :

1-تشکیل جلسات آموزشی و کاربردی با هیئت مدیره / مدیران ارشد و کمیته استراتژی/تعالی سازمانی، جهت شناسایی ، دریافت اطلاعات ، درک فضای کاری و بافتار شرکت ،بررسی انطباق ارکان جهت ساز و همسویی متناظر آن با تمامی منابع ، توانمندیها، فرآیندها، برنامه‌های فعلی و آتی شرکت با رویکرد تعالی و نوآوری سازمانی .

2-تشریح ، تفسیر (کالبد شکافی) و شناسایی موضوعات و اهداف استراتژیک منطبق با مدل تعالی سازمانی ویرایش 2013 و 2020 و ارتباط آن با تمامی معیارها و زیرمعیارهای مدل و همچنین نتایج کلیدی عملکردی و استراتژیک.

3-بررسی رویکردها ، مدلهای تدوین استراتژی و موضوعات استراتژیک شرکت همسو با مدل کسب وکار و زنجیره ارزش در جهت توسعه نقشه استراتژی.

4-ارتباط برنامه ها و اقدامات استراتژیک با تمامی رویکردها، سیستمهای جاری، نتایج ممیزیها، خودارزیابیها و حوزه های قابل بهبود سازمانی.

5-ارائه رويكردهاي پيشنهادي جهت تسری و جاریسازی استراتژیها با منطق رادار.

6-الگوبرداری از سازمان‌های سرآمد در تهیه نقشه‌ استراتژی .