عارضه یابی جامع سازمانیاقدامات زیر خلاصه ای از شرح خدمات مشاوره جهت تحقق اهداف، بهبود فرهنگ ، فرآیندها ، آموزش و توسعه قابلیتهای مدیران و کارکنان در تداوم مسیر رشد و تعالی سازمانی می باشد که در دو گام ابتدایی ، پیشنهاد می گردد .

گام اول : ارزیابی و عارضه یابی سیستمی ، فرهنگی/ساختاری و عملکردی شرکت

 • ارزیابی و عارضه یابی تخصصی اولیه وضعیت موجود شرکت با توجه به اهداف، مقاصد، ارزشها، فرهنگ سازمانی، عملکرد و سبک مدیریتی ( با اساس تکنیکهای متنوع سیستمی و ساختاریافته در سطح فرد ، سازمان و مدیران ارشد).
 • ارایه گزارشی از شناسایی و ارائه راهکارهای موثر و مناسب ، تعریف برنامه های بهبود و اقدامات مشخص در هر حوزه .

گام دوم : این مرحله با استفاده از بررسی واقعیات قبلی و با مشارکت و توافق تیم مدیریت ، تعریف و جاری خواهد شد. تعدادی از این برنامه ها براساس اولویت و اهداف سازمانی به شرح زیر می باشند :

 • تسهیلگری در بازنگری و بهبود ارکان جهت ساز، راهبردها، اهداف خرد و کلان شرکت با توجه به 2 مرحله قبل .
 • برگزاری جلسات آموزشی متناسب و مرتبط با برنامه های فوق .
 • ارزیابی شایستگی های مدیران و ارایه مدل شایستگی .
 • تهیه و تدوین برنامه توسعه فردی و همسو کردن آنها با اهداف کلان در راستای مسیر تعالی سازمانی جامع .
 • ارایه نکاتی در جهت بهبود استراتژی و ساختار سازمانی موجود با تمرکز بر اهداف شرکت.
 • اصلاح و بازنگری فرآیندها و سیستم منابع انسانی شرکت.
 • تعیین اهداف و نتایج عملکردی در هر سطح سازمانی و مدیران شرکت .
 • بازنگری و اصلاح فرآیندها و شاخصهای مرتبط، همسو با اهداف فوق .

تعیین و شناسایی بهترین برنامه های بهبود در حوزه رفتار و ساختارسازمانی، ارتقای بلوغ سیستم های مدیریت و فرآیندها از طریق تدوین استراتژیهای رشد و توسعه همزمان فرد ، تیم و سازمان .

عارضه یابی

طرح پیش رو با تعریف چندین گام مشخص از طریق اقدامات و مراحل زیر اجرایی خواهد شد که شامل اهداف طرح ، اقدامات اصلی ، ابزارهای سنجش ، خروجیهای موثر و راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت جاری می باشد. این فعالیتها در راستای تحقق اهداف طرح، بصورت یکپارچه و فرآیندی در 5 مرحله (مطابق با اینفوگرافیهای زیر) طرحریزی شده و نتایج تحلیلی آن در هر مرحله به عنوان یک ورودی موثر در مراحل بعدی نقش دارند . آنها عبارتند از  : 

 • شناسایی ، تحلیل و ارایه وضعیت موجود از طریق تعریف جامع ابعاد اهداف طرح و تعیین برنامه‌های بهبود
 • اقدامات اساسی متناسب با اهداف کلی طرح
 • ابزارهای و روشهای مناسب جهت تحلیل وضعیت موجود
 • تحلیلی و تعریف برنامه های عملیاتی منتج از خروجیهای مرحله اول
 • جاری سازی اقدامات بهبود براساس نتایج ارزیابی ها و گزارشات 4 مرحله قبل .

عارضه یابی جامع سازمانی

عارضه یابی جامع سازمانی


0
لطفاً نظرات خود را با ما در میان بگذاریدx