سبد مشاوره

مشاوره

طرحهای خدمات مشاوره و کوچینگ ، در سطوح مختلف با هدف

«توسعه نگرش، کاربست دانش و خلق ارزش، در افراد و سیستم های مدیریتی»

Development of attitude, Utilize of knowledge and Value creation in People and Management systems

در فهرست زیر آمده است. این موارد با تعریف گامهایی مشخص از طریق اقدامات و مراحل تعیین شده، بر اساس دانش و مهارت اجرایی خلق شده و با مشارکت و آموزشهای لازم در هر سطح ارایه می شود . این خدمات مبتنی بر اهداف سازمان متقاضی ، نیات مدیران ارشد و صاحبان شرکتها ، با ابزارهای سنجش ، خروجیهای موثر و راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت جاری بسوی وضعیت مطلوب، طرحریزی و از طریق توانمندسازی کارکنان و تشکیل تیمهای چند وظیفه ای ، جاری خواهند شد . تعدادی از خدمات مشاوره ، که طراحی و آزمون شده است با جزییات مشروح در هر محور ، عبارتند از  : 

4- تسهیلگری در تدوین و تهیه برنامه های بهبود در حوزه مدیریت و نقشه راه فناوری و نوآوری .


5- مشاوره در تدوین استراتژیها و برنامه های توسعه و تعالی در آموزش و سیستم مدیریت منابع انسانی .


6- تسهیلگری در بازنگری، بهبود استراتژیها و اهداف نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر تعیین مدل شایستگی ، استاندارد مشاغل و ساختارسازمانی .


7- مشاوره در اجرا و طرحریزی خودارزیابی ها ، ممیزی ، عارضه یابی و نگرش سنجی های ساختاریافته در حوزه ذینفعان درونی و بیرونی .


8- عارضه یابی و ارزیابی سطح بلوغ فرآیندهای سازمانی با هدف تعالی و توسعه فرآیندها .


9- مشاوره سیستمهای مدیریت کیفیت .