معرفی
از نگاه من، فهم و درک مدیریت و کاربست واقعی و عملی آن ، خود شایستگی و بینشی است که نیازمند توجه به ابعاد مختلفی داشته و بایستی برای کسب و اشاعه آن در جامعه به عنوان یک ارزش متعالی ، کوشید . مدیریت یک رشته میان رشته ای بوده که باید با نگاه جامع و یکپارچه از زوایای مختلف علمی، فنی، انسانی و تجربی با آن روبرو شد و در حین کار فنونش را آموخت ، تجربه کرد و تجلی و نمودش را توسعه بخشید . لذا این تفاوت در نگرش را به عنوان یک مزیت رقابتی و سازمان پسند در خود با مطالعه و تحصیل در چندین رشته دنبال کرده و همچنان دانش آموز این مسیر بی انتها بوده و هستم.

تحصیلات رسمی و حرفه ای

• دکتری تخصصی مدیریت تکنولوژی – مدیریت نوآوری PhD
• دکتری حرفه ای مدیریت کسب وکار DBA
• کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی استراتژیک
• MBA در دو گرایش مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی .
• کارشناسی مهندسی صنایع /گرایش تکنولوژی صنعتی .

من ، حمید رضا خدمتگزار

با تجربه عملیاتی بیش از دو دهه ، فعالیت کارشناسی خود را در حوزه سیستمهای مدیریت ، تعالی سازمانی و کیفیت از سازمانهای تولیدی/صنعتی در رده ها و سطوح مختلف سازمانی ، شروع نموده و عنوان مدیر و چهره برتر کیفیت در سال 1391 و پژوهشگر برتر در سال 1397 را در کارنامه حرفه ای خود دارم. هم اکنون با بیش از یک دهه فعالیت در عرصه مشاوره و تدریس ، با تکیه و کاربست موضوعات تجربی و دانش بین رشته ای در علوم مدیریتی، این مسیر را دنبال کرده و از سال 1382 پس از آشنایی با مدل تعالی سازمانی ، جهت گیری و تمرکز فعالیتها و یادگیری های حرفه ای خود را در این میسر معطوف و قرار داده ام. لذا در ادامه با گذراندن دوره های متعدد رسمی و دانشگاهی پس از کارشناسی مهندسی صنایع ، تحصیلات تکمیلی خود را در رشته های ، استراتژی ،کارآفرینی ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت کسب وکار تا دکتری مدیریت تکنولوژی و نوآوری دنبال کرده که برخی از مدارج علمی ، تجارب و فعالیتهای اینجانب در زمینه مدیریت و حرفه تخصصی مرتبط ، بشرح زیر می باشد.

• مدرس ، مشاور و ارزیاب ارشد ملی مدلهای تعالی ، توسعه منابع انسانی ، استراتژی و نوآوری سازمانی
• 23 سال سابقه اجرایی با سمتهای مدیریتی و کارشناسی در حوزه هایی نظیر : سیستمها و روشها ، طرح و برنامه ، ساختار سازمانی، آموزش و توسعه منابع انسانی، مدلهای تعالی منابع انسانی ، تعالی سازمانی و کیفیت ، مدیریت استراتژیک ، فناوری و نوآوری، مدیریت کیفیت جامع در صنایع تولیدی و خدماتی .
• مدرس تایید صلاحیت شده از طرف مرکز آموزشی مدیریت دولتی ایران در حوزه مدیریت و توسعه سازمانی .
• ارزیاب رسمی مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه ارزیابی شایستگی و توسعه کارکنان .
• عضو کمیته علمی کانون تایید صلاحیت مدرسان ایران (سرای مدرس) و چندین مجمع تخصصی ،علمی و مدیریتی داخلی و خارجی از قبیل ، کارگروه تدوین مدل انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی و مدل تعالی نتابع انسانی ، مدرسه کسب و کار ماهان، پلتفرم توسعه منابع انسانی کارزیلا و شبکه یادگیری وب یاد Web yad.
• مدیر برتر کیفیت کشور در سال 91 از جانب سازمان ملی استاندارد ایران و چهره برتر کیفیت در سال 93 .
• تهیه و ارایه 30 مقاله معتبر در حوزه مدیریت ، رهبری ، منابع انسانی ،کیفیت ، فناوری ، نوآوری و کسب و کار .
• تالیف و ترجمه 10 جلد کتاب با موضوعات ،تعالی سازمانی ، کارآفرینی ، رهبری ، حکمرانی سازمانی، آموزش و توسعه، مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت .
• ارائه ده ها سخنرانی و کارگاه آموزشی در کنفرانسها و همایشهای معتبر داخلی و بین المللی.
• پژوهشگر برتر و دریافت تندیس و جایزه ویژه از جشنواره علوم انسانی علامه جعفری در سال 1397 .


دانلود رزومه


introduction