مقالات ، فعالیتها و عضویتهای علمی ، پژوهشی و ترویجی :

عضویت در انجمن ها و تشکل های علمی:ردیف نام انجمن زمينه تخصصي انجمن سابقه عضويت
1 عضویت در انجمن MBA ایران توسعه کسب و کار 8 سال
2 عضویت در انجمن مسئولین کیفیت صنعت ایران . تست و آزمون استاندارد ملی 10 سال
3 عضویت در مرکزکیفیت و بهره وری امریکا APQC الگوبرداری 8 سال
4 عضویت در کانون ارزیابان تعالی سازمانی ایران ارزیاب ارشد مدل تعالی سازمانی 15 سال
5 عضویت در مرجع متخصصین ایران تبادل اطلاعات در صنعت از 94
6 عضویت در آکادمی استراتژی ایران مدیریت استراتژیک 8 سال
7 عضویت در شبکه اجتماعی کارآفرینان کارآفرینی از 94
8 عضویت در انجمن بهره وری ایران ارزیاب بهره وری 7 سال
9 عضویت در انجمن مدیریت منابع انسانی ایران ارزیاب از 94
10 عضویت در انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران عضو کمیته علمی و ارزیاب ارشد از 94
11 عضویت در هیئت داوری انتخاب مربیان و اساتید مرکز بین المللی آموزش آتشنشانی تهران عضو اصلی از سال 97
12 عضویت در هیئت علمی تدوین مدل شایستگی مدرسان سرای مدرس عضو کارگروه تدوین مدل از سال 98
13 عضو ارشد انجمن خبرگی مدیریت دانش عضو کمیته راهبری از سال 98


فهرست مقالات :ردیف شماره تاریخ موضوع مقالات محل انتشار/برگزاری شیوه ارائه
1 شماره 33 مهرماه 88 تغییرات استاندارد ISO 2001: 2008 ماهنامه/ مجله QC کنترل کیفیت مقاله
2 شماره 34 آذرماه 88 سیستم مدیریت فرآیند ماهنامه/ مجله QC کنترل کیفیت مقاله
3 شماره 37 اردیبهشت 89 مدیریت تغییر و تحول ماهنامه/ مجله QC کنترل کیفیت مقاله
4 شماره 40 شهریور 1389 یکپارچه سازی FMEA & CP ماهنامه/ مجله QC کنترل کیفیت مقاله
5 شماره 47 شهریور ماه 90 معرفی استاندارد ISO 10014 ماهنامه/ مجله QC کنترل کیفیت مقاله
6 شماره 51 بهمن ماه 90 تحلیل استراتژی های شرکت PSA ماهنامه/ مجله QC کنترل کیفیت مقاله
7 شماره 57 دی ماه 91 تفکر استراتژیک در نگرش رهبری ماهنامه/ مجلهQC کنترل کیفیت مقاله
8 شماره 25 آبان ماه 89 تغییرات مدل تعالی EFQM-2010 ماهنامه مشاوره مدیریت مقاله
9 کنفرانس آبان ماه 92 نگرش رهبری استراتژیک در ارزیابی عملکرد کنفرانس مدیریت عملکرد منابع انسانی مقاله در کتابچه کنفرانس
10 کنفرانس آبان ماه 92 مبانی مدیریت عملکرد کارکنان با نگرش رهبری استراتژیک همایش ارزیابی عملکرد مدیران مقاله در کتابچه کنفرانس
11 شماره 67 شهریور 93 نوآوری و تاثیر آن در کسب وکار جهانی ماهنامه QC کنترل کیفیت مقاله
12 کنفرانس اسفند 93 توسعه قابلیتهای راهبردی سازمانی با رویکرد رهبری منابع انسانی كنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني مقاله در کتابچه کنفرانس
13 شماره 72 خرداد ماه 94 نگرش راهبردی به تغییرات استاندارد ISO 2001: 2015 ماهنامه QC کنترل کیفیت مقاله
14 کنفرانس شهریور 94 نگرش استراتژیک در منظر مشتری و مدل کسب وکار سازمانهای کارآفرین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش مقاله در کتابچه کنفرانس
15 کنفرانس بین المللی آذر ماه 94 بررسی رابطه مدل تعالی سازمانی با کارآفرینی سازمانی کنفرانس بین المللی ارزیابان و ممیزان سیستمهای مدیریت مقاله در کتابچه کنفرانس
16 شماره 79 تیر ماه 95 سازمان در بستر محیط ماهنامه QC کنترل کیفیت مقاله
17 کنفرانس بهمن 95 ارزیابی فرهنگ سازمانی با رویکرد بهبود و توسعه كنفرانس ملي آموزش و توسعه مقاله در کتابچه کنفرانس- THCD04_054
18 کنفرانس اسفند 95 آسیب شناسی فرهنگ سازمانی همسو با استراتژیهای منابع انسانی همایش آسیب شناسی مدیریت منابع انساني مقاله در کتابچه کنفرانس
19 شماره 84 خرداد 96 نوکیا و عدم فهم پویایی رقابت بازار ماهنامه QC کنترل کیفیت مقاله
20 کنفرانس اسفند 96 تحلیلی بر ابعاد مدیریت عملکرد کارکنان با رویکرد توسعه شایستگی ها پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مقاله - THCD05_011
21 شماره 90 خرداد 97 ضرورت آموزش در سازمانهای ایرانی ماهنامه QC کنترل کیفیت مقاله
22 شماره 92 شهریور 97 تفکر استراتژیک منابع انسانی در عمل ماهنامه QC کنترل کیفیت مقاله
23 شماره 95 اسفند 97 یادگیری و نوآوری استراتژی محور ماهنامه QC کنترل کیفیت مقاله
24 سال هفدهم بهمن 1398 تبیین رابطه معیارهای توانمندساز در مدل تعالی سازمانی با تواناییهای نوآوری درجهت کارآفرینی سازمانی 17 امین کنفرانس علمی-کاربردی تعالی سازمانی مقاله
25 شماره 103 خرداد 99 شرحی بر اهداف و مقاصد استاندارد جهانی مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان ماهنامه QC کنترل کیفیت مقاله
26 شماره 107 آذر 1399 مدیریت ارتباطات سازمانی با رویکرد توسعه و پیشبرد عملکرد ماهنامه QC کنترل کیفیت مقاله
27 سال هشتم همن 1399 یادگیری و نوآوری سازمانی با رویکرد رهبری استراتژیک منابع انسانی هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی مقاله
28 شماره 42 اسفند 1399 طراحی مدل ساختاری نقشها و عملکرد دفاتر انتقال فناوری در اکوسیستم دانشگاه فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی مقاله
29 سال هجدهم اسفند 1399 مروری بر ضرورت اهرم سازی یادگیری استراتژیک با رویکرد دوسوتوانی سازمانی 18 امین کنفرانس علمی-کاربردی تعالی سازمانی مقاله


سخنرانی ها:ردیف تاریخ موضوع سخنرانی / ارائه محل سخنرانی موضوع همکاری
1 خرداد 91 تعالی در عملکرد و شایستگی های مدیران کیفیت كنفرانس ملي شرکتهای برتر ایرانی- حلقه های کیفیت سخنران علمی
2 آذر 95 تغییر و شایستگی های راهبردی مسیر تعالی کنفرانس بین المللی ارزیابان سیستمهای مدیریت سخنرانی و ارائه
3 بهمن 95 مدیریت شایستگی و برنامه های بهبود کنفرانس آموزش و توسعه سرمايه انساني سخنران علمی
4 دی ماه 95 ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی کنفرانس ملی توسعه مدیریت دانشگاه هرمزگان سخنران علمی
5 اسفند 95 تعالی و شایستگی های مدیران سازمان مدیریت صنعتی – هلدینگ مسکن سخنران علمی
6 آذر 95 ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی همایش مدیران سازمان حمل و نقل کشتیرانی ایران سخنران علمی
7 شهریور 96 رهبری و ارزیابی بلوغ فرآیندهای منابع انسانی دانشگاه شیراز - موسسه عالی ماد سخنران علمی
8 آبان 96 تجربه های نقره ای در حوزه مدیریت منابع انسانی 13 امین کنفرانس ملی توسعه منابع انسانی سخنران و عضو پنل تخصصی موضوعات
9 آذر 96 بررسی چالشهای عملکرد و مدیریت منابع انسانی مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران سخنران و عضو پنل تخصصی موضوعات
10 بهمن 96 تفکر سیستمی در ارزیابی کنفرانس آموزش و توسعه سرمايه انساني سخنران و عضو پنل تخصصی موضوعات
11 شهریور 97 رهبری منابع انسانی با رویکرد آینده همایش مدیریت منابع انسانی و چالشهای موجود سخنران و عضو پنل تخصصی موضوعات
12 بهمن 96 مدیریت و مهندسی صنایع سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو کمیته علمی و شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی
13 اسفند 97 توسعه مدیریت در آتش نشانی و ایمنی همایش بین المللی هتل المپیک - تهران داور علمی مقالات
14 اسفند 97 یادگیری استراتژی محور چهارمین همایش ملی و بین المللی آتش نشانی و ایمنی هتل المپیک - تهران سخنران علمی
15 اسفند 99 نوآوری باز و مدیریت دانش باز هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمايه انساني سخنران علمی و رئیس پنل